9. Związki F. Chopina z Warszawą (2009)

Regulamin 9. edycji Konkursu
organizowanego przez Art Marketing Syndicate SA

w ramach projektu Galeria Plakatu AMS

§1 Organizator
1. Organizatorem 9. edycji Konkursu (zwanego dalej Konkursem) przeprowadzanego w ramach projektu Galeria Plakatu AMS jest Art Marketing Syndicate SA z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079299; REGON: 630933936, NIP: 782-00-21-306, kapitał zakładowy w kwocie: 9.797.370,00 zł wpłacony w całości, która prowadzi działalność gospodarczą na rynku reklamy zewnętrznej (zwana dalej Organizatorem).
2. Współorganizatorem 9. edycji Konkursu jest Urząd m.st. Warszawy, Biuro Promocji Miasta.
§2 Partner
Partnerem i audytorem 9. edycji Konkursu jest KPMG.

§3 Patroni
1. Patronem honorowym 9. edycji Konkursu jest Biuro Obchodów Chopin 2010 oraz Teatr Wielki Opera Narodowa.
1. Patronem merytorycznym 9. edycji Konkursu jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.
3. Patronami medialnymi 9. edycji Konkursu są tygodnik „Media & Marketing”, dziennik Gazeta Wyborcza, portal Gazeta.pl Warszawa oraz dziennik Metro.

§4 Galeria Plakatu AMS
1. Galeria Plakatu AMS stawia sobie za cel rozbudzenie społecznego zainteresowania reklamą zewnętrzną i poprawę jej wizerunku poprzez promowanie dobrze zaprojektowanych plakatów, a tym samym kreowanie wzorców estetycznych i funkcjonalnych reklamy zewnętrznej. Realizacja projektu Galeria Plakatu AMS obejmuje przeprowadzenie w roku 2009 edycji Konkursu poświęconej rozbudzaniu świadomości społecznej i promowaniu wiedzy o związku Fryderyka Chopina z Warszawą – miejscem, które ukształtowało go jako człowieka i jako artystę.
2. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie 9. edycji Konkursu.

 

§5 Uczestnicy
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia kryteria określone w regulaminie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 

§6 Konkurs
1. Konkurs zostanie ogłoszony 16 października 2009 roku, termin nadsyłania prac upływa 16 listopada 2009 roku, natomiast ogłoszenie wyników nastąpi 26 listopada 2009 roku.
2. Począwszy od dnia ogłoszenia Konkursu Organizator będzie publikował informacje o Konkursie w wybranych przez siebie środkach masowego przekazu.
3. Temat Konkursu: Fryderyku! Wróć do Warszawy!
4. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu, który pomoże przywrócić zbiorowej świadomości Polaków związek Chopina z Warszawą.

 

5. Hasło „Fryderyku! Wróć do Warszawy!” zostało wybrane jedynie do celów promocji Konkursu, zatem Organizator nie oczekuje, że nadesłane prace będą wyłącznie jego dosłowną ilustracją.
6. Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora.
7. Można zgłosić projekt typograficzny, w którym litery odgrywać będą główną rolę, lub przedstawić pracę bez liter, posługując się tylko obrazem.
8. Plakaty nie mogą być wulgarne i obsceniczne.
9. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 projekty. Każdy z projektów musi stanowić osobną całość, zatem do Konkursu nie zostaną dopuszczone zestawy plakatów tworzące cykl. Nie należy przysyłać kilku wariantów jednej pracy, różniących się między sobą jedynie kompozycją elementów albo kolorystyką.
10. Można zgłosić do Konkursu projekt, który jest pracą zbiorową.
11. Plakat musi być zaprojektowany w układzie pionowym w proporcji 2 x 3.
12. Projekty, które zostały zrealizowane za pomocą komputera, uczestnicy nadsyłają jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to również prac wykonanych technikami tradycyjnym, takimi jak farby, ołówek, fotografia, collage, techniki mieszane, które następnie zostały przez autorów zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej. Nie należy wówczas przysyłać żadnych wydruków ploterowych. Prace wykonane technikami tradycyjnymi, które nie zostały przez autorów zdigitalizowane, można przysyłać w formie oryginałów (pkt. 18, 19 i 20 regulaminu).
13. Projekty, które zostały zrealizowane za pomocą komputera i nadesłane w postaci cyfrowej, należy zapisać jako CMYK w formacie TIFF o wielkości 100 x 66,6 cm w rozdzielczości 300 dpi. Dokument należy oznaczyć godłem pracy złożonym z dowolnych czterech liter i dwóch cyfr, z rozszerzeniem „.tif”, np. J2A8FN.tif. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi mieć inne godło. Projekt powinien zostać nagrany na płycie CD. Na jednej płycie CD można zapisać tylko jeden projekt. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi zostać nagrana na osobnej płycie i opatrzona osobnym godłem.
14. Na każdej płycie CD należy napisać to samo godło, którym nazwany został zapisany na niej plik. Na płycie, oprócz godła, nie można umieszczać żadnych dodatkowych uwag i adnotacji. Do każdej płyty należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną
i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej
 www.galeria.ams.com.pl.

 

15. W wypadku pracy zbiorowej projekt do Konkursu zgłasza przedstawiciel współautorów w ich imieniu. Do karty zgłoszenia pracy zbiorowej należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez
wszystkich współautorów projektu. Formularz pełnomocnictwa można pobrać ze strony internetowej
www.galeria.ams.com.pl.
16. Płyty CD z dołączonymi kartami zgłoszenia muszą dotrzeć do siedziby audytora Konkursu pod adresem KPMG Audyt sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, z dopiskiem „Galeria”, do 16 listopada 2009 roku do godziny 16.00. Prace, które dotrą po tym terminie, nie będą oceniane.
17. Dodatkowo każdy uczestnik, który wysyła projekt wyłącznie w postaci cyfrowej, powinien do 16 listopada 2009 roku do godziny 16.00 przesłać na adres mailowy audytora Konkursu galeria@kpmg.pl wglądówkę swojego projektu. Do tego celu projekt należy zapisać jako RGB w formacie JPEG (Maximum Quality) o wielkości 6 x 4 cm w rozdzielczości 300 dpi. Dokument należy nazwać tym samym godłem pracy, o którym mowa w punkcie 13 regulaminu, ale z rozszerzeniem „.jpg”, np. J2A8FN.jpg. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, powinien przesłać wglądówki każdej z nich.
18. Prace wykonane technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, ołówek, fotografia, collage, techniki mieszane, które nie zostały przez autorów zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej, można przysyłać w formie oryginałów. Projekt musi być wówczas wykonany w wymiarach 100 x 66,6 cm, w układzie pionowym i naklejony na sztywne podłoże. Projekt musi spełniać warunki umożliwiające powielanie plakatu techniką offsetową (CMYK).
19. Z tyłu, w prawym górnym rogu pracy wykonanej technikami tradycyjnymi i wysłanej w postaci oryginalnej należy umieścić godło pracy złożone z dowolnych czterech liter i dwóch cyfr, np. J2A8FN. Na pracy, oprócz godła, nie można umieszczać żadnych dodatkowych uwag i adnotacji. Do tylnej strony każdej pracy należy przymocować zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. W wypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów wypełnia osobny formularz. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.galeria.ams.com.pl.
20. Prace wykonane technikami tradycyjnymi i wysłane w formie oryginału z dołączonymi kartami zgłoszenia muszą dotrzeć do siedziby audytora Konkursu pod adresem KPMG Audyt sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, z dopiskiem „Galeria”, do 16 listopada 2009 roku do godziny 16.00. Prace, które dotrą po tym terminie, nie będą oceniane. 
21. Organizator na własny koszt dokona reprodukcji i zapisu w postaci cyfrowej prac wykonanych technikami tradycyjnymi i przysłanych w oryginale. Organizator wykona również wglądówki tych prac.
22. Złamanie przez uczestnika określonych w tym paragrafie warunków formalnych lub technicznych zgłoszenia może spowodować odrzucenie projektu przez Organizatora.

 

§7 Jury
1. Zwycięzca Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną wyłonieni przez jury, którego skład jest następujący:
Maciej Buszewicz, artysta grafik, profesor ASP w Warszawie,
Juliusz Donajski, prezes VFP Communications, wydawcy tygodnika „Media & Marketing Polska”,
Stanisław Drzewiecki, pianista, laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych,
Janusz Górski, artysta grafik, profesor ASP w Gdańsku, kurator Galerii Plakatu AMS,
Maria Kurpik, kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie,
Piotr Parnowski, prezes AMS,
Katarzyna Ratajczyk, dyrektor Biura Promocji m.st. Warszawy,
Ferdynand B. Ruszczyc, historyk sztuki, dyrektor Biura Obchodów Chopin 2010,
Darek Szubiak (Herman), deputy creative w agencji reklamowej DDB Warszawa,
Anita Wasik, artysta grafik.
2. Głosowanie jury będzie przebiegać dwuetapowo. 
3. Do dnia 19 listopada 2009 roku każdy z członków jury otrzyma wglądówki wszystkich zgłoszonych do Konkursu projektów. Do dnia 20 listopada 2009 roku każdy z członków jury wybierze 5 najlepszych plakatów i złoży na ręce audytora Konkursu listę wybranych przez siebie projektów. Wszystkie wybrane w ten sposób prace zostaną na koszt Organizatora wydrukowane w formacie 100 x 66,6 cm.
4. Jury zbierze się 24 listopada 2009 roku w Warszawie i spośród zgłoszonych do Konkursu plakatów wybierze pracę nagrodzoną nagrodą główną i prace wyróżnione.
5. W uzasadnionych przypadkach członek jury może ustanowić swojego zastępcę, który weźmie udział w obradach jury.
6. Jury wybierze spośród swego grona przewodniczącego, którego głos będzie decydujący w sytuacji, kiedy w czasie głosowania nastąpi równy podział oddanych głosów.
7. Wszyscy członkowie jury zobowiązani będą złożyć na ręce audytora Konkursu oświadczenie, że nie udzielali osobom biorącym udział w Konkursie żadnej pomocy oraz w żaden inny sposób nie uczestniczyli w projektowaniu prac zgłoszonych do Konkursu. Oświadczenia zostaną złożone do dnia 24 listopada 2009 roku.

 

§8 Kryteria oceny prac
1. Jury, oceniając zgłoszone prace, stosować będzie dwa kryteria: wartość artystyczną i zgodność z zasadami projektowania reklamy zewnętrznej.
2. Zasady projektowania reklamy zewnętrznej można sprowadzić do czterech punktów:
2.1. Podstawą dobrego projektu jest prostota. Przekaz musi być tak prosty, aby można go było sprowadzić do kilku słów, musi być łatwy do przyswojenia już za pierwszym spojrzeniem. Na plakacie jest miejsce na jeden tylko motyw. Należy przemawiać dobitnie, głównie przy pomocy obrazów, używać dużych elementów graficznych i umieszczać je na tle, które nie rozprasza uwagi.
2.2. Nie mniej ważna jest czytelność. Przesłanie powinno być zrozumiałe, hasło zwięzłe, łatwe do zapamiętania. Należy używać dużej wyraźnej czcionki. Zdecydowane liternictwo jest bardziej czytelne z większej odległości, a hasło złożone delikatnym krojem pisma lub wydrukowane na zbyt intrygującym tle nie zostanie zauważone.
2.3. Ale to za mało, gdy plakat jest tylko prosty i czytelny —  duszą każdego dobrego projektu jest pomysł. Plakat musi budzić emocje, zabawiać, popisywać się zręcznością, zaskakiwać – tylko wtedy zostanie zapamiętany.
2.4. Wreszcie kolej na oryginalność. Plakat musi się wyróżniać, być bezczelny, „rozpychać się łokciami” w tłumie konkurentów. Dlatego warto być sobą, a nie naśladować innych, gonić za modą.

§9 Audytor
1. Organizator powołał niezależnego audytora 9. edycji Konkursu, który będzie sprawować kontrolę nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Audytorem jest KPMG.

§10 Nagrody
1. Organizator przyzna jedną nagrodę główną — autor lub autorzy nagrodzonego plakatu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) i trzy egzemplarze nagrodzonego plakatu, wydrukowanego w formacie 180 x 120 cm. Organizator zobowiązuje się zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od przyznanej w Konkursie nagrody głównej.
2. Organizator przyzna pięć równorzędnych wyróżnień — każdy z autorów wyróżnionych plakatów otrzyma trzy egzemplarze zaprojektowanego przez siebie plakatu, wydrukowanego w formacie 120 x 180 cm.
3. Osoba nagrodzona w Konkursie nagrodą główną nie może jednocześnie otrzymać wyróżnienia. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedno wyróżnienie, niezależnie od liczby zgłoszonych projektów.
4. Organizator zastrzega możliwość ufundowania nagrody specjalnej oraz dodatkowych nagród lub wyróżnień.

 

§11 Ogłoszenie wyników i promocja laureatów 
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 26 listopada 2009 roku podczas uroczystego wernisażu pokonkursowej wystawy zorganizowanej w Warszawie. Na wystawie, obok pracy nagrodzonej nagrodą główną znajdą się także prace wyróżnione i prace zakwalifikowane do wystawy przez jury.
2. Projekt nagrodzony nagrodą główną będzie eksponowany na citylightach w wybranych miastach Polski w grudniu 2009 roku i w roku następnym. Plakat będzie opatrzony imieniem i nazwiskiem autora lub autorów.
3. Organizator może eksponować na citylightach w wybranych miastach Polski w grudniu 2009 roku i w roku następnym wybrane plakaty spośród plakatów wyróżnionych. Plakaty będą opatrzone imieniem i nazwiskiem autora lub autorów.
4. Organizator nie będzie eksponował prac, których treść lub formę uzna za sprzeczną z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

 

§12 Głosowanie publiczności
Wszystkie prace, o których mowa w §7 ust.3 będzie można obejrzeć na stronie serwisu Gazeta.pl Warszawa, prowadzonego pod aktualnym adresem URL: http://miasta.gazeta.pl/warszawa/0,0.html  oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi od dnia 30 listopada do 14 grudnia 2009 roku. Zostanie tam przeprowadzone otwarte głosowanie na najlepszy plakat. Wszystkie prace konkursowe można będzie obejrzeć na stronie internetowej www.galeria.ams.com.pl od dnia 30 listopada 2009 roku.