19. edycja konkursu: Jedz ostrożnie (2018)

Partnerzy edycji:

Regulamin 19. edycji Konkursu organizowanego przez AMS SA w ramach projektu Galeria Plakatu AMS

§1 Organizator

1. Organizatorem 19. edycji konkursu (zwanego dalej Konkursem) przeprowadzanego w ramach projektu Galeria Plakatu AMS jest spółka AMS SA z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079299; REGON: 630933936, NIP: 782-00-21-306, kapitał zakładowy w kwocie: 9.797.370,00 PLN wpłacony w całości, która prowadzi działalność gospodarczą na rynku reklamy zewnętrznej (zwana dalej Organizatorem).

2. Projekt Galeria Plakatu AMS stawia sobie za cel rozbudzenie społecznego zainteresowania reklamą zewnętrzną i poprawę jej wizerunku poprzez promowanie dobrze zaprojektowanych plakatów, a tym samym kreowanie wzorców estetycznych i funkcjonalnych reklamy zewnętrznej.

3. Celem stworzenia warunków pełnej transparentności Konkursu Organizator zapewnia nadzór notariusza poprzez zlecenie mu czynności wymienionych w §4 i §5 niniejszego regulaminu.  

§2 Partnerzy

1. Partnerami 19. edycji Konkursu są: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Klub Twórców Reklamy (KTR).

2. Patronami medialnymi 19. edycji Konkursu są: wydawca dziennika Gazeta Wyborcza i portalu Wyborcza.pl, wydawca portalu Gazeta.pl, wydawca serwisu myfitness.pl, nadawca Radia TOK FM oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

§3 Uczestnicy

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia i  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełni kryteria określone w niniejszym regulaminie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§4 Konkurs

1. Warunki niniejszego regulaminu dotyczą wyłącznie 19 edycji Konkursu.

2. Konkurs zostanie formalnie ogłoszony 01 października 2018 roku, a termin nadsyłania prac upływa 29 października 2018 roku o godzinie 17.00 (liczy się termin doręczenia pracy notariuszowi). Prace, które zostaną doręczone do notariusza po tym terminie, nie będą oceniane.

Prace należy przesyłać na adres kancelarii notarialnej Alicji Huziuk – notariusza w Warszawie (ulica Solec 54 lokal 30, 00-382 Warszawa, telefon 22 826 96 26, huziuk@notariusze.waw.pl.)

Przesłane prace do czasu rozstrzygnięcia Konkursu pozostaną w depozycie notariusza.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 14 listopada 2018 roku w Warszawie na stronie galeriaplakatu.ams.com.pl. Po ogłoszeniu wyników Konkursu wszystkie prawidłowo zgłoszone na niego prace zostaną udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl.

3. Począwszy od dnia ogłoszenia Konkursu Organizator będzie publikował informacje o Konkursie w wybranych przez siebie środkach masowego przekazu.

4. Temat Konkursu: „Jedz ostrożnie!”

5. Zadaniem uczestników Konkursu jest zaprojektowanie plakatu na temat zdrowego odżywiania.

6. Hasło „Jedz ostrożnie!” zostało wybrane jedynie do celów promocji Konkursu, zatem Organizator nie oczekuje, że nadesłane prace będą wyłącznie jego dosłowną ilustracją.

7. Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora.

8. Można zgłosić projekt typograficzny, w którym litery odgrywać będą główną rolę, lub przedstawić pracę bez liter, posługując się tylko obrazem.

9. Plakaty nie mogą być wulgarne i obsceniczne.

10. Na plakacie nie należy przedstawiać znaków towarowych produktów ani znaków ich producentów.

11. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 prace, przy czym każda z nich musi stanowić osobną całość. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone zestawy plakatów tworzące cykl. Nie należy przysyłać kilku wariantów jednej pracy, różniących się między sobą jedynie kompozycją elementów albo kolorystyką.

12. Do Konkursu można zgłosić plakat, który jest pracą zbiorową.

13. W wypadku pracy zbiorowej plakat do Konkursu zgłasza przedstawiciel współautorów w ich imieniu. Do karty zgłoszenia pracy zbiorowej należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich współautorów plakatu. Formularz pełnomocnictwa można pobrać ze strony internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl.

14. Plakat musi być zaprojektowany w układzie pionowym w proporcji 2 x 3.

15. Plakaty, które zostały zrealizowane techniką komputerową, uczestnicy nadsyłają jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to również prac wykonanych technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, ołówek, fotografia, collage, techniki mieszane, które następnie zostały przez autorów zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej. Nie należy wówczas przysyłać żadnych wydruków ploterowych. Prace wykonane technikami tradycyjnymi, które nie zostały przez autorów zdigitalizowane, należy przysyłać w formie oryginałów.

16. Plakaty, które zostały zrealizowane techniką komputerową lub zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej, należy zapisać jako CMYK w formacie TIFF o wielkości 66,6 x 100 cm w rozdzielczości 300 dpi. Dokument należy oznaczyć godłem pracy złożonym z dowolnych czterech liter i dwóch cyfr, z rozszerzeniem „.tif”, np. J2A8FN.tif. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi mieć inne godło. Plakat powinien zostać nagrany na płycie CD. Na jednej płycie CD można zapisać tylko jeden plakat. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi zostać nagrana na osobnej płycie i opatrzona osobnym godłem.

17. Na każdej płycie CD należy napisać to samo godło, którym nazwany został zapisany na niej plik. Na płycie, oprócz godła, nie można umieszczać żadnych dodatkowych uwag i adnotacji. Do każdej płyty należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. W wypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów wypełnia osobny formularz pełnomocnictwa. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl.

18. Dodatkowo każdy uczestnik, który wysyła plakat wyłącznie w postaci cyfrowej, powinien do dnia 29 października 2018 roku do godziny 17.00 przesłać także na adres mailowy kancelarii notarialnej Alicji Huziuk huziuk@notariusze.waw.pl) wglądówkę swojego plakatu. Do tego celu plakat należy zapisać jako RGB w formacie JPEG (Maximum Quality) o wielkości 4 x 6 cm w rozdzielczości 300 dpi. Dokument należy nazwać godłem pracy, ale z rozszerzeniem „.jpg”, np. J2A8FN.jpg. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, powinien przesłać wglądówki każdej z nich. Adresy mailowe, z których przesłane zostaną wglądówki plakatów do czasu rozstrzygnięcia Konkursu pozostają do wyłącznej wiadomości notariusza.  

19. Plakaty wykonane technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, ołówek, fotografia, collage, techniki mieszane, które nie zostały przez autorów zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej, można przysyłać w formie oryginałów. Plakat musi być wówczas wykonany w wymiarach 66,6 x 100 cm, w układzie pionowym i naklejony na sztywne podłoże. Plakat musi spełniać warunki umożliwiające powielanie plakatu techniką offsetową (CMYK).

20. Z tyłu, w prawym górnym rogu pracy wykonanej technikami tradycyjnymi i wysłanej w postaci oryginalnej należy umieści`ć godło pracy złożone z dowolnych czterech liter i dwóch cyfr, np. J2A8FN. Na pracy, oprócz godła, nie można umieszczać żadnych dodatkowych uwag i adnotacji. Do tylnej strony każdej pracy należy przymocować zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. W wypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów wypełnia osobny formularz pełnomocnictwa. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl.

21. Organizator na własny koszt dokona reprodukcji i zapisu w postaci cyfrowej plakatów wykonanych technikami tradycyjnymi i przysłanych w oryginale. Organizator wykona również wglądówki tych prac.

22. Złamanie przez uczestnika określonych w niniejszym paragrafie warunków formalnych lub technicznych zgłoszenia może spowodować odrzucenie plakatu przez Organizatora.

§5 Jury

1. Zwycięzca Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną wyłonieni przez jury,

którego skład jest następujący:

  • Małgorzata Augustyniak, wiceprezes AMS
  • Katarzyna Bosacka, dziennikarka, autorka programu „Wiem, co jem”
  • Maciej Buszewicz, artysta grafik, profesor ASP w Warszawie
  • Janusz Górski, artysta grafik, profesor ASP w Gdańsku, kurator Galerii Plakatu AMS
  • Dawid Korzekwa, artysta grafik, profesor ASP w Katowicach
  • Mateusz Kowalski, grafik, wykładowca ASP w Warszawie
  • Marcin Sosiński, Dyrektor Kreatywny McCann Worldgroup.

2. Głosowanie jury będzie przebiegać dwuetapowo:

a) Do dnia 5 listopada 2018 roku każdy z członków jury otrzyma wglądówki wszystkich zgłoszonych do Konkursu plakatów i do dnia 7 listopada 2018 roku wybierze 5 najlepszych według własnego uznania plakatów. Wszystkie wybrane w ten sposób prace zostaną na koszt Organizatora wydrukowane w formacie 66,6 cm x 100.

b) Jury zbierze się 12 listopada 2018 roku w Warszawie i spośród wybranych zgodnie z pkt. a) powyżej wybierze pracę nagrodzoną nagrodą główną oraz prace wyróżnione.

3. W uzasadnionych przypadkach niemożności udziału danej osoby w jury Organizator ustanowi jego zastępcę, który weźmie udział w obradach jury.

4. Jury wybierze spośród swego grona przewodniczącego, którego głos będzie decydujący w sytuacji, kiedy w czasie głosowania nastąpi równy podział oddanych głosów. Na każdą z przedstawianych prac każdy członek jury może oddać jeden głos. Każdy z członków jury głosuje indywidualnie. Głosowanie ma charakter tajny i odbywa się po przeglądzie przez jury wszystkich przedstawionych mu prac.

5. Obrady merytoryczne jury zostaną poprzedzone złożeniem przez każdego z jego członków oświadczenia, że nie udzielił osobom biorącym udział w Konkursie jakiejkolwiek pomocy oraz w żaden inny sposób nie uczestniczył w projektowaniu prac zgłoszonych do Konkursu.

6. Obrady jury odbędą się w obecności notariusza, który sporządzi z tych obrad stosowny protokół , w jakim zostaną zawarte następujące dane:

a) data posiedzenia jury,

b) skład osobowy jury,

c) złożenie przez członków jury oświadczenia, o jakim mowa w pkt 5,

d) spis prac ocenianych przez jury,

e) Wyniki głosowania.

Protokół zostanie spisany w formie aktu notarialnego, który podpiszą Przewodniczący jury i notariusz.

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 14 listopada 2018 roku, przez umieszczenie ogłoszenia na jego stronie internetowej galeriaplakatu. ams.com.pl.

§6 Kryteria oceny prac

1. Jury, oceniając zgłoszone prace, stosować będzie dwa zasadnicze kryteria: wartość artystyczną i zgodność z zasadami projektowania reklamy zewnętrznej, sprowadzonymi do czterech punktów:

a. prostoty (przekaz musi być tak prosty, aby można go było sprowadzić do kilku słów, musi być łatwy do przyswojenia już za pierwszym spojrzeniem. Na plakacie jest miejsce na jeden tylko motyw. Należy przemawiać dobitnie, głównie przy pomocy obrazów, używać dużych elementów graficznych i umieszczać je na tle, które nie rozprasza uwagi),

b) czytelności (przesłanie powinno być zrozumiałe, hasło zwięzłe, łatwe do zapamiętania. Należy używać dużej wyraźnej czcionki. Zdecydowane liternictwo jest bardziej czytelne z większej odległości, a hasło złożone delikatnym krojem pisma lub wydrukowane na zbyt intrygującym tle nie zostanie zauważone),

c) pomysłu (plakat musi budzić emocje, zabawiać, popisywać się zręcznością, zaskakiwać – tylko wtedy zostanie zapamiętany),

d) oryginalności (plakat musi się wyróżniać, być poniekąd „bezczelny”, „rozpychać się łokciami” w tłumie konkurentów. Dlatego warto być sobą, a nie naśladować innych, gonić za modą).

§7 Głosowanie internautów

1. Po opublikowaniu wyników Konkursu na stronie internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl ogłoszone zostanie głosowanie internautów, które będzie przeprowadzone do dnia 17 grudnia 2018 roku.

2. Uczestnik Konkursu, którego plakat zdobędzie najwięcej ważnych głosów internautów zostanie nagrodzony tytułem „Nagroda internautów 19. konkursu Galerii Plakatu AMS” oraz otrzyma nagrodę w postaci książki Davida Bernsteina „Billboard! Reklama otwartej przestrzeni”.

3. Ogłoszenie wyników głosowania internautów nastąpi dnia 18 grudnia 2018 roku, przez umieszczenie ogłoszenia na stronie galeriaplakatu.ams.com.pl.

4. Organizator ponadto deklaruje, że wybrany przez internautów plakat zostanie włączony do każdej pokonkursowej wystawy organizowanej przez Organizatora oraz do działań promujących Konkurs wybranych przez Organizatora.

5. Zasady głosowana przez internautów określi odrębny regulamin.

§8 Nagrody

1. Organizator wyznacza jedną nagrodę główną — autor lub autorzy nagrodzonego plakatu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 7.778 PLN (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych) i trzy egzemplarze nagrodzonego plakatu, wydrukowanego w formacie 120 x 180 cm.

Jednocześnie Organizator informuje, że zwycięzca Konkursu zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości wygranej, stąd przed wydaniem nagrody głównej, na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Organizator potrąci z nagrody 10% jej wartości z tytułu ww. podatku.

2. Organizator przyzna pięć równorzędnych wyróżnień — każdy z autorów wyróżnionych plakatów otrzyma po trzy egzemplarze wyróżnionego plakatu, wydrukowanego w formacie 120 x 180 cm.

3. Organizator zastrzega możliwość ufundowania dodatkowych nagród lub wyróżnień.

4. Uczestnik nagrodzony w Konkursie nagrodą główną nie może jednocześnie otrzymać wyróżnienia za inną zgłoszoną pracę.

5. Autorzy pracy nagrodzonej i prac wyróżnionych zostaną zaproszeni do finału przeglądu portfolio dla młodych twórców – See&Say, gdzie spotkają się z najlepszymi pracodawcami i uznanymi twórcami z wielu dziedzin przemysłów kreatywnych. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wyboru kilku ekspertów, którzy ocenią jego prace i przekażą wskazówki.

§9 Odbiór nagrody i wyróżnień

1. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wyniku Konkursu przez umieszczenie ogłoszenia na jego stronie internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl.

2. Odbiór nagrody głównej, wyróżnień oraz nagrody w głosowaniu internautów nastąpi po ogłoszeniu wyników Konkursu nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników.

3. Organizator zapewni Uczestnikom Konkursu możliwość otrzymania (na koszt własny Uczestnika) wypisu aktu notarialnego, obejmującego protokół z głosowania jury.

§10 Promocja laureatów

1. Plakat nagrodzony nagrodą główną będzie eksponowany na citylightach w wybranych miastach Polski od grudnia 2018 roku. Plakat będzie opatrzony imieniem i nazwiskiem jego autora lub autorów.

2. Organizator może eksponować na citylightach w wybranych miastach Polski od grudnia 2018 roku wybrane przez Organizatora plakaty spośród plakatów wyróżnionych. Plakaty będą opatrzone imieniem i nazwiskiem ich autora lub autorów.

3. Organizator nie będzie eksponował prac, których treść lub formę uzna za sprzeczną z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, choćby zostały one nagrodzone lub wyróżnione przez jury.

4. Organizator ma prawo umieścić w treści plakatów, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej, napis i logo GALERIA PLAKATU AMS, ponadto na plakacie nagrodzonym nagrodą główną oraz na plakatach wyróżnionych Organizator ma prawo umieścić QR kod prowadzący na stronę internetową pod adresem kulturalnysklep.pl.

§11 Prawa autorskie

1. Z chwilą wypłacenia lub wydania nagrody nagrodzonym oraz wyróżnionym uczestnikom Konkursu, w tym nagrody w głosowaniu internautów, Organizator nabywa własność nagrodzonych plakatów wraz z autorskimi prawami majątkowymi do tychże plakatów.

2. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych i wyróżnionych plakatów w zakresie pól eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach zależnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku) tj.:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania plakatu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których plakat utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania plakatu w sposób inny niż określony w powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do plakatu przez Organizatora. W wypadku pracy zbiorowej powyższe nabycie własności plakatu oraz nabycie autorskich praw majątkowych do plakatu dotyczy wszystkich jego współautorów.

3. Wszyscy uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie plakatu do Konkursu i dołączenie oświadczenia, że akceptują warunki regulaminu Konkursu, wyrażają zgodę na publikację i eksponowanie ich plakatów w prasie, drukach reklamowych, Internecie, wystawach i na nośnikach reklamy zewnętrznej w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, w tym głosowania internautów, a także w celu promocji projektu Galeria Plakatu AMS, Konkursu i wystawy pokonkursowej.

4. Każdy uczestnik Konkursu, poprzez zgłoszenie plakatu do Konkursu i dołączenie oświadczenia, że akceptuje warunki regulaminu Konkursu, składa oświadczenie, że plakat zgłoszony przez niego do Konkursu jest rezultatem jego samodzielnej twórczości, oraz, że nie jest obciążony prawami osób trzecich, ani nie narusza przepisów prawa i jakichkolwiek praw osób trzecich. 

§12 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest AMS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 („Administrator”).

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@ams.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych(„Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b)   w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją Konkursu, w tym w szczególności kancelarii notarialnej Alicji Huziuk oraz innym podmiotom- w tym podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

5.   Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora- przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.   Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych przez nich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.   Uczestnikom Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.   Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 3a) i 3c) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.

9.   Podanie danych osobowych jest niezbędne dla udziału uczestnika w Konkursie.

§13 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad regulaminu, z wyłączeniem zmiany zasad przyznawania nagrody i wyróżnień.

2. Ewentualne spory między Organizatorem a uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla m.st. Warszawy.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w biurze Organizatora pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa w godzinach 9.00-17.00 oraz na stronie internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl.