17. edycja konkursu: Myślę o Wiśle (2016)

Partnerzy edycji:

Regulamin 17. edycji Konkursu organizowanego przez AMS SA w ramach projektu Galeria Plakatu AMS

§1  Organizator

1. Organizatorem 17. edycji konkursu (zwanego dalej Konkursem) przeprowadzanego w ramach projektu Galeria Plakatu AMS jest AMS SA z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079299; REGON: 630933936, NIP: 782-00-21-306, kapitał zakładowy w kwocie: 9.797.370,00 zł wpłacony w całości, która prowadzi działalność gospodarczą na rynku reklamy zewnętrznej (zwana dalej Organizatorem).

§2 Patroni

Patronem głównym 17. edycji Konkursu jest Fundacja Ja Wisła, której celem statutowym są m.in.: zachowanie nadwiślańskiego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji i promocja kultury, kształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy ludźmi a Rzeką.

§3 Partnerzy

1. Partnerem i niezależnym audytorem 17. edycji Konkursu jest spółka KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialności Sp. k. (zwana dalej Audytorem), która będzie sprawować kontrolę nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

2. Partnerem 17. edycji Konkursu jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

§4 Patroni medialni

1. Patronami medialnymi 17. edycji Konkursu są: wydawca dziennika Gazeta Wyborcza i portalu Wyborcza.pl, wydawca portalu Gazeta.pl, nadawca Radia TOK FM oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

§5 Galeria Plakatu AMS

Projekt Galeria Plakatu AMS stawia sobie za cel rozbudzenie społecznego zainteresowania reklamą zewnętrzną i poprawę jej wizerunku poprzez promowanie dobrze zaprojektowanych plakatów, a tym samym kreowanie wzorców estetycznych i funkcjonalnych reklamy zewnętrznej.

§6 Uczestnicy

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia kryteria określone w niniejszym regulaminie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§7 Konkurs

1. Warunki niniejszego regulaminu dotyczą wyłącznie 17. edycji Konkursu.

2. Konkurs zostanie ogłoszony 26 października 2016 roku, termin nadsyłania prac upływa 28 listopada 2016 roku (liczy się data otrzymania prac przez Audytora), natomiast ogłoszenie wyników nastąpi dnia 14 grudnia 2016 roku w Warszawie.

3. Począwszy od dnia ogłoszenia Konkursu Organizator będzie publikował informacje o Konkursie w wybranych przez siebie środkach masowego przekazu.

4. Temat Konkursu: „Myślę o Wiśle”

5. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu, który będzie pomagał budować markę rzeki Wisły w roku upamiętniającym jej historyczny, kulturowy i ekonomiczny potencjał.

6. Hasło „Myślę o Wiśle” zostało wybrane jedynie do celów promocji Konkursu, zatem Organizator nie oczekuje, że nadesłane prace będą wyłącznie jego dosłowną ilustracją.

7. Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora.

8. Można zgłosić projekt typograficzny, w którym litery odgrywać będą główną rolę, lub przedstawić pracę bez liter, posługując się tylko obrazem.

9. Plakaty nie mogą być wulgarne i obsceniczne.

10. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 prace, przy czym każda z nich musi stanowić osobną całość. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone zestawy plakatów tworzące cykl. Nie należy przysyłać kilku wariantów jednej pracy, różniących się między sobą jedynie kompozycją elementów albo kolorystyką.

11. Do Konkursu można zgłosić plakat, który jest pracą zbiorową.

12. W wypadku pracy zbiorowej plakat do Konkursu zgłasza przedstawiciel współautorów w ich imieniu. Do karty zgłoszenia pracy zbiorowej należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich współautorów plakatu. Formularz pełnomocnictwa można pobrać ze strony internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl.

13. Plakat musi być zaprojektowany w układzie pionowym w proporcji 2 x 3.

14. Plakaty, które zostały zrealizowane techniką komputerową, uczestnicy nadsyłają jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to również prac wykonanych technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, ołówek, fotografia, collage, techniki mieszane, które następnie zostały przez autorów zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej. Nie należy wówczas przysyłać żadnych wydruków ploterowych. Prace wykonane technikami tradycyjnymi, które nie zostały przez autorów zdigitalizowane, należy przysyłać w formie oryginałów, zgodnie z pkt 19, 20 i 21 niniejszego paragrafu.

15. Plakaty, które zostały zrealizowane techniką komputerową lub zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej, należy zapisać jako CMYK w formacie TIFF o wielkości 66,6 x 100 cm w rozdzielczości 300 dpi. Dokument należy oznaczyć godłem pracy złożonym z dowolnych czterech liter i dwóch cyfr, z rozszerzeniem „.tif”, np. J2A8FN.tif. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi mieć inne godło. Plakat powinien zostać nagrany na płycie CD. Na jednej płycie CD można zapisać tylko jeden plakat. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi zostać nagrana na osobnej płycie i opatrzona osobnym godłem.

16. Na każdej płycie CD należy napisać to samo godło, którym nazwany został zapisany na niej plik. Na płycie, oprócz godła, nie można umieszczać żadnych dodatkowych uwag i adnotacji. Do każdej płyty należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. W wypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów wypełnia osobny formularz pełnomocnictwa. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl.

17. Płyty CD z dołączonymi w kopercie kartami zgłoszenia muszą dotrzeć do siedziby Audytora Konkursu pod adresem KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, z dopiskiem „Galeria”, do 28 listopada 2016 roku do godziny 17.00. Prace, które dotrą po tym terminie, nie będą oceniane.

18. Dodatkowo każdy uczestnik, który wysyła plakat wyłącznie w postaci cyfrowej, powinien do 28 listopada 2016 roku do godziny 17.00 przesłać na adres mailowy Audytora galeria@kpmg.pl wglądówkę swojego plakatu. Do tego celu plakat należy zapisać jako RGB w formacie JPEG (Maximum Quality) o wielkości 4 x 6 cm w rozdzielczości 300 dpi. Dokument należy nazwać tym samym godłem pracy, o którym mowa w pkt. 15 regulaminu, ale z rozszerzeniem „.jpg”, np. J2A8FN.jpg. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, powinien przesłać wglądówki każdej z nich. W celu zachowania anonimowości uczestników Konkursu, Audytor zobowiązany jest do czasu rozstrzygnięcia Konkursu zachować w całkowitej poufności adresy mailowe, z których przesłane zostały do Audytora wglądówki plakatów.

19. Plakaty wykonane technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, ołówek, fotografia, collage, techniki mieszane, które nie zostały przez autorów zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej, można przysyłać w formie oryginałów. Plakat musi być wówczas wykonany w wymiarach 66,6 x 100 cm, w układzie pionowym i naklejony na sztywne podłoże. Plakat musi spełniać warunki umożliwiające powielanie plakatu techniką offsetową (CMYK).

20. Z tyłu, w prawym górnym rogu pracy wykonanej technikami tradycyjnymi i wysłanej w postaci oryginalnej należy umieścić godło pracy złożone z dowolnych czterech liter i dwóch cyfr, np. J2A8FN. Na pracy, oprócz godła, nie można umieszczać żadnych dodatkowych uwag i adnotacji. Do tylnej strony każdej pracy należy przymocować zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. W wypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów wypełnia osobny formularz pełnomocnictwa. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl.

21. Prace wykonane technikami tradycyjnymi i wysłane w formie oryginału z dołączonymi w kopercie kartami zgłoszenia muszą dotrzeć do siedziby Audytora pod adresem KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, z dopiskiem „Galeria”, 28 listopada 2016 roku do godziny 17.00. Prace, które dotrą po tym terminie, nie będą oceniane.

22. Organizator na własny koszt dokona reprodukcji i zapisu w postaci cyfrowej plakatów wykonanych technikami tradycyjnymi i przysłanych w oryginale. Organizator wykona również wglądówki tych prac.

23. Złamanie przez uczestnika określonych w niniejszym paragrafie warunków formalnych lub technicznych zgłoszenia może spowodować odrzucenie plakatu przez Organizatora.

24. Wszystkie prace prawidłowo zgłoszone do Konkursu od dnia 16 grudnia 2016 roku zostaną udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl.

§8 Jury

1. Zwycięzca Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną wyłonieni przez jury, którego skład jest następujący:

·                 Małgorzata Augustyniak, wiceprezes AMS

·                 Edgar Bąk, grafik

·                 Maciej Buszewicz, artysta grafik, profesor ASP w Warszawie

·                 Janusz Górski, artysta grafik, profesor ASP w Gdańsku, kurator Galerii Plakatu AMS

·                 Rafał Nagiecki, Design Department Executive Director Saatchi & Saatchi Interactive Solutions

·                 Przemysław Pasek, prezes Fundacji Ja Wisła

·                 Marcin Władyka, grafik projektant.

2. Głosowanie jury będzie przebiegać dwuetapowo.

3. Do dnia 2 grudnia 2016 roku każdy z członków jury otrzyma wglądówki wszystkich zgłoszonych do Konkursu plakatów. Do dnia 5 grudnia 2016 roku każdy z członków jury wybierze 5 najlepszych plakatów. Wszystkie wybrane w ten sposób prace zostaną na koszt Organizatora wydrukowane w formacie 66,6 cm x 100.

4. Jury zbierze się 7 grudnia 2016 roku w Warszawie i spośród plakatów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, wybierze pracę nagrodzoną nagrodą główną i prace wyróżnione.

5. W uzasadnionych przypadkach członek jury może ustanowić swojego zastępcę, który weźmie udział w obradach jury.

6. Jury wybierze spośród swego grona przewodniczącego, którego głos będzie decydujący w sytuacji, kiedy w czasie głosowania nastąpi równy podział oddanych głosów.

7. Wszyscy członkowie jury zobowiązani będą złożyć na ręce Audytora oświadczenie, że nie udzielali osobom biorącym udział w Konkursie żadnej pomocy oraz w żaden inny sposób nie uczestniczyli w projektowaniu prac zgłoszonych do Konkursu. Oświadczenia zostaną złożone do dnia 7 grudnia 2016 roku.

§9 Kryteria oceny prac

1. Jury, oceniając zgłoszone prace, stosować będzie dwa kryteria: wartość artystyczną i zgodność z zasadami projektowania reklamy zewnętrznej.

2. Zasady projektowania reklamy zewnętrznej można sprowadzić do czterech punktów:

a. Podstawą dobrego plakatu jest prostota. Przekaz musi być tak prosty, aby można go było sprowadzić do kilku słów, musi być łatwy do przyswojenia już za pierwszym spojrzeniem. Na plakacie jest miejsce na jeden tylko motyw. Należy przemawiać dobitnie, głównie przy pomocy obrazów, używać dużych elementów graficznych i umieszczać je na tle, które nie rozprasza uwagi.

b. Nie mniej ważna jest czytelność. Przesłanie powinno być zrozumiałe, hasło zwięzłe, łatwe do zapamiętania. Należy używać dużej wyraźnej czcionki. Zdecydowane liternictwo jest bardziej czytelne z większej odległości, a hasło złożone delikatnym krojem pisma lub wydrukowane na zbyt intrygującym tle nie zostanie zauważone.

c. Ale to za mało, gdy plakat jest tylko prosty i czytelny — duszą każdego dobrego plakatu jest pomysł. Plakat musi budzić emocje, zabawiać, popisywać się zręcznością, zaskakiwać – tylko wtedy zostanie zapamiętany.

d. Wreszcie kolej na oryginalność. Plakat musi się wyróżniać, być bezczelny, „rozpychać się łokciami” w tłumie konkurentów. Dlatego warto być sobą, a nie naśladować innych, gonić za modą.

§ 10 Głosowanie internautów

1. Plakaty zakwalifikowane do Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl od dnia 16 grudnia 2016 i poddane głosowaniu internautów.

2. Głosowanie internautów zostanie przeprowadzone w okresie pomiędzy 16 grudnia 2016 roku a 16 stycznia 2017 roku.

3. Audytor, po ustaleniu przez jury ostatecznego werdyktu, udostępni Organizatorowi dane osobowe uczestników Konkursu w celu ich opublikowania wraz z plakatami na stronie wskazanej w pkt. 1 powyżej.

4. Uczestnik Konkursu, którego plakat zdobędzie najwięcej ważnych głosów internautów, zostanie nagrodzony tytułem „Nagroda internautów 17. konkursu Galerii Plakatu AMS” oraz otrzyma nagrodę w postaci książki Davida Bernsteina „Billboard! Reklama otwartej przestrzeni”.

5. Organizator ponadto deklaruje, że wybrany przez internautów plakat zostanie włączony do każdej pokonkursowej wystawy organizowanej przez Organizatora oraz do działań promujących Konkurs wybranych przez Organizatora.

6. Głosowanie internautów określa odrębny regulamin.

§11 Nagrody

1. Organizator przyzna jedną nagrodę główną — autor lub autorzy nagrodzonego plakatu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 7.778 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych) i trzy egzemplarze nagrodzonego plakatu, wydrukowanego w formacie 120 x 180 cm. Organizator informuje, że w dniu rozpoczęcia Konkursu obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości wygranej powstaje w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 złotych. Przed wydaniem nagrody głównej, na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator potrąci z nagrody z tytułu podatku od wygranych w konkursach 10% wartości nagrody.

2. Organizator przyzna pięć równorzędnych wyróżnień — każdy z autorów wyróżnionych plakatów otrzyma trzy egzemplarze wyróżnionego plakatu, wydrukowanego w formacie 120 x 180 cm.

3. Uczestnik nagrodzony w Konkursie nagrodą główną nie może jednocześnie otrzymać wyróżnienia. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedno wyróżnienie, niezależnie od liczby zgłoszonych plakatów.

4. Organizator zastrzega możliwość ufundowania dodatkowych nagród lub wyróżnień.

5. Nagrodę w głosowaniu internautów określa § 10 pkt. 5 niniejszego regulaminu.

§12 Ogłoszenie wyników i promocja laureatów

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 14 grudnia 2016 roku.

2. Plakat nagrodzony nagrodą główną będzie eksponowany na citylightach w wybranych miastach Polski od grudnia 2016 roku. Plakat będzie opatrzony imieniem i nazwiskiem jego autora lub autorów.

3. Organizator może eksponować na citylightach w wybranych miastach Polski od grudnia 2016 roku wybrane przez Organizatora plakaty spośród plakatów wyróżnionych. Plakaty będą opatrzone imieniem i nazwiskiem ich autora lub autorów.

4. Ogłoszenie wyników głosowania internautów nastąpi dnia 16 stycznia 2017 roku, a jego wyniki zostaną opublikowane na stronie galeriaplakatu.ams.com.pl.

5. Organizator nie będzie eksponował prac, których treść lub formę uzna za sprzeczną z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

6. Organizator ma prawo umieścić w treści plakatów, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej, napis i logo GALERIA PLAKATU AMS, ponadto na plakacie nagrodzonym nagrodą główną oraz na plakatach wyróżnionych Organizator ma prawo umieścić QR kod prowadzący na stronę internetową pod adresem kulturalnysklep.pl.

§13 Prawa autorskie

1. Z chwilą wypłacenia lub wydania nagrody nagrodzonym oraz wyróżnionym uczestnikom Konkursu, w tym nagrody w głosowaniu internautów, Organizator nabywa własność nagrodzonych plakatów wraz z autorskimi prawami majątkowymi do tychże plakatów.

2. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych i wyróżnionych plakatów w zakresie pól eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach zależnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku) tj.:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania plakatu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których plakat utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania plakatu w sposób inny niż określony w powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do plakatu przez Organizatora. W wypadku pracy zbiorowej powyższe nabycie własności plakatu oraz nabycie autorskich praw majątkowych do plakatu dotyczy wszystkich jego współautorów.

3. Wszyscy uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie plakatu do Konkursu i dołączenie oświadczenia, że akceptują warunki regulaminu Konkursu, bezpłatnie wyrażają zgodę na publikację i eksponowanie ich plakatów w prasie, drukach reklamowych, Internecie, wystawach i na nośnikach reklamy zewnętrznej w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, w tym głosowania internautów, a także w celu promocji projektu Galeria Plakatu AMS, Konkursu i wystawy pokonkursowej.

§14 Ochrona danych osobowych

1. Organizator informuje, że dane osobowe uczestników Konkursu oraz ich ewentualnych przedstawicieli będą przetwarzane przez Organizatora i Audytora w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym głosowania internautów, a w szczególności w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora, oraz komunikacji z uczestnikami Konkursu. Dane osobowe mogą też zostać wykorzystane w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych - w celu promocji Konkursu, w szczególności poprzez publikację informacji o zwycięzcach Konkursu.

2. Uczestnikom Konkursu oraz ich ewentualnym przedstawicielom przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Organizator.

§15 Odbiór nagrody i wyróżnień

1. Zwycięzcy Konkursu, w tym laureata Nagrody internautów, zostaną powiadomieni przez Audytora o wyniku Konkursu oraz terminie jego ogłoszenia telefonicznie lub listownie pod adres wskazany w zgłoszeniu do Konkursu; zawiadomienie o przyznaniu nagrody za pracę zbiorową, zostanie wysłane do przedstawiciela współautorów, który na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zgłosił pracę do Konkursu i został upoważniony do odbioru nagrody.

2. Odbiór nagrody głównej, wyróżnień oraz nagrody w głosowaniu internautów nastąpi po ogłoszeniu wyników Konkursu, o którym mowa w § 12 pkt. 1. niniejszego regulaminu, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników.

§16 Skargi

1. W wypadku zastrzeżeń do prawidłowości przebiegu Konkursu jego uczestnicy mogą zgłosić skargę na piśmie wyłącznie w terminie 3 dni, liczonym od dnia ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data stempla pocztowego) na adres Audytora, KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.

2. Po przekroczeniu terminu wskazanego w ust. 1 skargi nie będą rozpatrywane.

3. Skargi będą rozpatrywane w ciągu 3 dni po upływie terminu ich składania przez powołaną w tym celu przez Organizatora komisję. Decyzja komisji będzie ostateczna.

§17 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad regulaminu, z wyłączeniem zmiany zasad przyznawania nagrody i wyróżnień przewidzianych w § 10 i 11 regulaminu.

2. Ewentualne spory między Organizatorem a uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla m.st. Warszawy.

Regulamin Konkursu jest dostępny w biurze Organizatora pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa w godzinach 9.00-17.00 oraz na stronie internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl.