Regulamin 20

Regulamin 20

§1 Organizator

1. Organizatorem 20. edycji konkursu (zwanego dalej Konkursem) przeprowadzanego w ramach projektu Galeria Plakatu AMS jest spółka AMS SA z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079299; REGON: 630933936, NIP: 782-00-21-306, kapitał zakładowy w kwocie: 9.797.370,00 PLN wpłacony w całości, która prowadzi działalność gospodarczą na rynku reklamy zewnętrznej (zwana dalej Organizatorem).

2. Projekt Galeria Plakatu AMS stawia sobie za cel rozbudzenie społecznego zainteresowania reklamą zewnętrzną i poprawę jej wizerunku poprzez promowanie dobrze zaprojektowanych plakatów, a tym samym kreowanie wzorców estetycznych i funkcjonalnych reklamy zewnętrznej.

3. Celem stworzenia warunków pełnej transparentności Konkursu Organizator zapewnia nadzór audytora Ernst & Young Audyt Polska poprzez zlecenie mu czynności wymienionych w §4 i §5 niniejszego regulaminu.

§2 Audytor, partnerzy i patroni

1. Audytor

Niezależnym audytorem 20. edycji Konkursu jest spółka Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (zwana dalej Audytorem), która będzie sprawować kontrolę nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 

2. Patronem 20. edycji Konkursu jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

3. Partnerami 20. edycji Konkursu są: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Klub Twórców Reklamy (KTR).

3. Patronami medialnymi 20. edycji Konkursu są: wydawca dziennika Gazeta Wyborcza i portalu Wyborcza.pl, wydawca portalu Gazeta.pl, nadawca Radia TOK FM oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

§3 Uczestnicy

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełni kryteria określone w niniejszym regulaminie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§4 Konkurs

1. Warunki niniejszego regulaminu dotyczą wyłącznie 20. edycji Konkursu.

2. Konkurs zostanie formalnie ogłoszony 07 października 2019 roku, a termin nadsyłania prac upływa 12 listopada 2019 roku o godzinie 17.00 (liczy się termin doręczenia pracy Audytorowi Ernst & Young Audyt Polska). Prace, które zostaną doręczone do Audytora po tym terminie, nie będą oceniane.

Prace należy przesyłać na adres Audytora konkursu Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Poland, tel.+48 22 557 7000. Na kopertach należy dodać: KONKURS GALERII PLAKATU AMS.

Przesłane prace do czasu rozstrzygnięcia Konkursu pozostaną w depozycie Audytora.

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 29 listopada 2019 roku w Warszawie na stronie galeriaplakatu.ams.com.pl. Po ogłoszeniu wyników Konkursu wszystkie prawidłowo zgłoszone na niego prace zostaną udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl.

3. Począwszy od dnia ogłoszenia Konkursu Organizator będzie publikował informacje o Konkursie w wybranych przez siebie środkach masowego przekazu.

4. Temat Konkursu: „Zwierzę też człowiek”

5. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu na temat praw zwierząt do godnego życia.

6. Hasło „Zwierzę też człowiek” zostało wybrane jedynie do celów promocji Konkursu, zatem Organizator nie oczekuje, że nadesłane prace będą wyłącznie jego dosłowną ilustracją.

7. Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora.

8. Można zgłosić projekt typograficzny, w którym litery odgrywać będą główną rolę, lub przedstawić pracę bez liter, posługując się tylko obrazem.

9. Plakaty nie mogą być wulgarne i obsceniczne.

10. Na plakacie nie należy przedstawiać znaków towarowych produktów ani znaków ich producentów.

11. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 prace, przy czym każda z nich musi stanowić osobną całość. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone zestawy plakatów tworzące cykl. Nie należy przysyłać kilku wariantów jednej pracy, różniących się między sobą jedynie kompozycją elementów albo kolorystyką.

12. Do Konkursu można zgłosić plakat, który jest pracą zbiorową.

13. W przypadku pracy zbiorowej plakat do Konkursu zgłasza przedstawiciel współautorów w ich imieniu. Do karty zgłoszenia pracy zbiorowej należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich współautorów plakatu. Formularz pełnomocnictwa można pobrać ze strony internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl.

14. Plakat musi być zaprojektowany w układzie pionowym w proporcji 2 x 3.

15. Plakaty, które zostały zrealizowane techniką komputerową, uczestnicy nadsyłają jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to również prac wykonanych technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, ołówek, fotografia, collage, techniki mieszane, które następnie zostały przez autorów zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej. Nie należy wówczas przysyłać żadnych wydruków ploterowych. Prace wykonane technikami tradycyjnymi, które nie zostały przez autorów zdigitalizowane, należy przysyłać w formie oryginałów.

16. Plakaty, które zostały zrealizowane techniką komputerową lub zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej, należy zapisać jako CMYK w formacie TIFF o wielkości 66,6 x 100 cm w rozdzielczości 300 dpi. Dokument należy oznaczyć godłem pracy złożonym z dowolnych czterech liter i dwóch cyfr, z rozszerzeniem „.tif”, np. J2A8FN.tif. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi mieć inne godło. Plakat powinien zostać nagrany na płycie CD. Na jednej płycie CD można zapisać tylko jeden plakat. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi zostać nagrana na osobnej płycie i opatrzona osobnym godłem.

17. Na każdej płycie CD należy napisać to samo godło, którym nazwany został zapisany na niej plik. Na płycie, oprócz godła, nie można umieszczać żadnych dodatkowych uwag i adnotacji. Do każdej płyty należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. W wypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów wypełnia osobny formularz pełnomocnictwaKartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl.

18. Dodatkowo każdy uczestnik, który wysyła plakat wyłącznie w postaci cyfrowej, powinien do dnia 12 listopada 2019 roku do godziny 17.00 przesłać także na adres mailowy Audytora galeria@pl.ey.com wglądówkę swojego plakatu. Do tego celu plakat należy zapisać jako RGB w formacie JPEG (Maximum Quality) o wielkości 4 x 6 cm w rozdzielczości 300 dpi. Dokument należy nazwać godłem pracy, ale z rozszerzeniem „.jpg”, np. J2A8FN.jpg. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, powinien przesłać wglądówki każdej z nich. Adresy mailowe, z których przesłane zostaną wglądówki plakatów do czasu rozstrzygnięcia Konkursu pozostają do wyłącznej wiadomości Audytora.  

19. Plakaty wykonane technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, ołówek, fotografia, collage, techniki mieszane, które nie zostały przez autorów zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej, można przysyłać w formie oryginałów. Plakat musi być wówczas wykonany w wymiarach 66,6 x 100 cm, w układzie pionowym i naklejony na sztywne podłoże. Plakat musi spełniać warunki umożliwiające powielanie plakatu techniką offsetową (CMYK).

20. Z tyłu, w prawym górnym rogu pracy wykonanej technikami tradycyjnymi i wysłanej w postaci oryginalnej należy umieścić godło pracy złożone z dowolnych czterech liter i dwóch cyfr, np. J2A8FN. Na pracy, oprócz godła, nie można umieszczać żadnych dodatkowych uwag i adnotacji. Do tylnej strony każdej pracy należy przymocować zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. W wypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów wypełnia osobny formularz pełnomocnictwaKartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl.

21. Organizator na własny koszt dokona reprodukcji i zapisu w postaci cyfrowej plakatów wykonanych technikami tradycyjnymi i przysłanych w oryginale. Organizator wykona również wglądówki tych prac.

22. Złamanie przez uczestnika określonych w niniejszym paragrafie warunków formalnych lub technicznych zgłoszenia może spowodować odrzucenie plakatu przez Organizatora.

§5 Jury

1. Zwycięzca Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną wyłonieni przez jury,

którego skład jest następujący:

 • Małgorzata Augustyniak, wiceprezes AMS
 • Łukasz Balcer, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce
 • Maciej Buszewicz, artysta grafik, profesor ASP w Warszawie
 • Marcin Dorociński, aktor zaangażowany w wiele akcji na rzecz zwierząt
 • Dawid Fabjański, Prezes Zarządu Animal Rescue Polska, Biegły Sądowy z dziedziny dobrostanu zwierząt i ochrony zwierząt
 • Ewelina Gąska, projektantka graficzna, ilustratorka, Senior Designer Saatchi&Saatchi
 • Janusz Górski, artysta grafik, profesor ASP w Gdańsku, kurator Galerii Plakatu AMS
 • Filip Tofil, artysta grafik, Creative Director Syfon Studio, członek zarządu STGU
 • Justyna Stoszek, rzeźbiarka, malarka
 • Dorota Sumińska, lekarz weterynarii, autorka audycji Wierzę w zwierzę w TOK FM
 • Adam Wajrak, działacz na rzecz ochrony przyrody, dziennikarz związany z Gazetą Wyborczą

2. Głosowanie jury będzie przebiegać dwuetapowo:

a) Do dnia 21 listopada 2019 roku każdy z członków jury otrzyma wglądówki wszystkich zgłoszonych do Konkursu plakatów i do dnia 23 listopada 2019 roku wybierze 5 najlepszych według własnego uznania plakatów. Wszystkie wybrane w ten sposób prace zostaną na koszt Organizatora wydrukowane w formacie 66,6 cm x 100.

b) Jury zbierze się 27 listopada 2019 roku w Warszawie i spośród prac wybranych, zgodnie z pkt. a) powyżej, wybierze pracę nagrodzoną nagrodą główną oraz prace wyróżnione.

3. W uzasadnionych przypadkach niemożności udziału danej osoby w jury Organizator ustanowi jego zastępcę, który weźmie udział w obradach jury.

4. Jury wybierze spośród swego grona przewodniczącego, którego głos będzie decydujący w sytuacji, kiedy w czasie głosowania nastąpi równy podział oddanych głosów. Na każdą z przedstawianych prac każdy członek jury może oddać jeden głos. Każdy z członków jury głosuje indywidualnie. Głosowanie ma charakter tajny i odbywa się po przeglądzie przez jurora wszystkich przedstawionych mu prac.

5. Obrady merytoryczne jury zostaną poprzedzone złożeniem przez każdego z jego członków oświadczenia, że nie udzielił osobom biorącym udział w Konkursie jakiejkolwiek pomocy oraz w żaden inny sposób nie uczestniczył w projektowaniu prac zgłoszonych do Konkursu.

6. Obrady jury odbędą się w obecności Audytora, który sporządzi z tych obrad stosowny protokół, zawierający następujące dane:

a) data posiedzenia jury,

b) skład osobowy jury,

c) złożenie przez członków jury oświadczenia, o jakim mowa w pkt 5,

d) spis prac ocenianych przez jury,

e) wyniki głosowania.

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 29 listopada 2019 roku, przez umieszczenie ogłoszenia na jego stronie internetowej galeriaplakatu. ams.com.pl

§6 Kryteria oceny prac

1. Jury, oceniając zgłoszone prace, stosować będzie dwa zasadnicze kryteria: wartość artystyczną i zgodność z zasadami projektowania reklamy zewnętrznej, sprowadzonymi do czterech punktów:

a. prostoty (przekaz musi być tak prosty, aby można go było sprowadzić do kilku słów, musi być łatwy do przyswojenia już za pierwszym spojrzeniem. Na plakacie jest miejsce na jeden tylko motyw. Należy przemawiać dobitnie, głównie przy pomocy obrazów, używać dużych elementów graficznych i umieszczać je na tle, które nie rozprasza uwagi),

b) czytelności (przesłanie powinno być zrozumiałe, hasło zwięzłe, łatwe do zapamiętania. Należy używać dużej, wyraźnej czcionki. Zdecydowane liternictwo jest bardziej czytelne z większej odległości, a hasło złożone delikatnym krojem pisma lub wydrukowane na zbyt intrygującym tle nie zostanie zauważone),

c) pomysłu (plakat musi budzić emocje, zabawiać, popisywać się zręcznością, zaskakiwać – tylko wtedy zostanie zapamiętany),

d) oryginalności (plakat musi się wyróżniać, być poniekąd „bezczelny”, „rozpychać się łokciami” w tłumie konkurentów. Dlatego warto być sobą, a nie naśladować innych, gonić za modą).

§7 Głosowanie internautów

1. Po opublikowaniu wyników Konkursu na stronie internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl ogłoszone zostanie głosowanie internautów, które będzie przeprowadzone do dnia 15 stycznia 2020 roku.

2. Uczestnik Konkursu, którego plakat zdobędzie najwięcej ważnych głosów internautów zostanie nagrodzony tytułem „Nagroda internautów 20. konkursu Galerii Plakatu AMS” oraz otrzyma pakiet kulturalny (książki).

3. Ogłoszenie wyników głosowania internautów nastąpi dnia 16 stycznia 2020 roku, przez umieszczenie ogłoszenia na stronie galeriaplakatu.ams.com.pl.

4. Organizator ponadto deklaruje, że wybrany przez internautów plakat zostanie włączony do każdej pokonkursowej wystawy organizowanej przez Organizatora oraz do działań promujących Konkurs wybranych przez Organizatora.

5. Zasady głosowana przez internautów określi odrębny regulamin.

§8 Nagrody

1. Organizator przyzna jedną nagrodę główną — autor nagrodzonego plakatu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 7.778 PLN (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych) i trzy egzemplarze nagrodzonego plakatu, wydrukowanego w formacie 120 x 180 cm.

Jednocześnie Organizator informuje, że zwycięzca Konkursu zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości wygranej, stąd przed wydaniem nagrody głównej, na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Organizator potrąci z nagrody 10% jej wartości z tytułu ww. podatku. W przypadku pracy zbiorowej nagroda główna przypada łącznie współautorom nagrodzonej pracy.

2. Organizator przyzna pięć równorzędnych wyróżnień — każdy z autorów wyróżnionych plakatów otrzyma po trzy egzemplarze wyróżnionego plakatu, wydrukowanego w formacie 120 x 180 cm. W przypadku pracy zbiorowej wyróżnienie przypada łącznie współautorom wyróżnionej pracy.

3. Jury Konkursu może zrezygnować z przyznawania nagrody głównej lub wyróżnień w zależności od jakości lub jakości nadesłanych prac.

4.Organizator zastrzega możliwość ufundowania dodatkowych nagród lub wyróżnień.

5. Uczestnik nagrodzony w Konkursie nagrodą główną nie może jednocześnie otrzymać wyróżnienia za inną zgłoszoną pracę.

6. Autorzy pracy nagrodzonej i prac wyróżnionych zostaną zaproszeni do finału przeglądu portfolio dla młodych twórców – See&Say, gdzie spotkają się z najlepszymi pracodawcami i uznanymi twórcami z wielu dziedzin przemysłów kreatywnych. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wyboru kilku ekspertów, którzy ocenią jego prace i przekażą wskazówki.

§9 Odbiór nagrody i wyróżnień

1. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wyniku Konkursu przez umieszczenie ogłoszenia na jego stronie internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl.

2. Odbiór nagrody głównej, wyróżnień oraz nagrody w głosowaniu internautów nastąpi po ogłoszeniu wyników Konkursu nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników.

§10 Promocja laureatów

1. Plakat nagrodzony nagrodą główną będzie eksponowany na citylightach w wybranych miastach Polski od grudnia 2019 roku. Plakat będzie opatrzony imieniem i nazwiskiem jego autora lub autorów.

2. Organizator może eksponować na citylightach w wybranych miastach Polski od grudnia 2019 roku wybrane przez Organizatora plakaty spośród plakatów wyróżnionych. Plakaty będą opatrzone imieniem i nazwiskiem ich autora lub autorów.

3. Organizator nie będzie eksponował prac, których treść lub formę uzna za sprzeczną z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, choćby zostały one nagrodzone lub wyróżnione przez jury.

4. Organizator ma prawo umieścić w treści plakatów, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, napis i logo GALERIA PLAKATU AMS, ponadto na plakacie nagrodzonym nagrodą główną oraz na plakatach wyróżnionych Organizator ma prawo umieścić QR kod prowadzący na stronę internetową pod adresem kulturalnysklep.pl

§11 Prawa autorskie

1. Z chwilą wypłacenia lub wydania nagrody nagrodzonym oraz wyróżnionym uczestnikom Konkursu, w tym nagrody w głosowaniu internautów, Organizator nabywa własność nagrodzonych plakatów wraz z autorskimi prawami majątkowymi do tychże plakatów.

2. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych i wyróżnionych plakatów w zakresie pól eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach zależnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku) tj.:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania plakatu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których plakat utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania plakatu w sposób inny niż określony w powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do plakatu przez Organizatora. W wypadku pracy zbiorowej powyższe nabycie własności plakatu oraz nabycie autorskich praw majątkowych do plakatu dotyczy wszystkich jego współautorów.

3. Wszyscy uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie plakatu do Konkursu i dołączenie oświadczenia, że akceptują warunki regulaminu Konkursu, wyrażają zgodę na publikację i eksponowanie ich plakatów w prasie, drukach reklamowych, Internecie, wystawach i na nośnikach reklamy zewnętrznej w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, w tym głosowania internautów, a także w celu promocji projektu Galeria Plakatu AMS, Konkursu i wystawy pokonkursowej.

4. Każdy uczestnik Konkursu, poprzez zgłoszenie plakatu do Konkursu i dołączenie oświadczenia, że akceptuje warunki regulaminu Konkursu, składa oświadczenie, że plakat zgłoszony przez niego do Konkursu jest rezultatem jego samodzielnej twórczości, oraz, że nie jest obciążony prawami osób trzecich, ani nie narusza przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów i jakichkolwiek praw osób trzecich. 

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest AMS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 („Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@ams.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane:
  • w celu przeprowadzenia Konkursu- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych(„Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Konkursu (w tym przekazaniu nagrody);
  • w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją Konkursu, w tym w szczególności Ernst & Young Audyt Polska oraz innym podmiotom – w tym podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

5.    Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora- przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych przez nich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.    Uczestnikom Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 3a) i 3c) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.

9.    Podanie danych osobowych jest niezbędne dla udziału uczestnika w Konkursie.

§13 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad regulaminu, z wyłączeniem prawa do zmiany zasad przyznawania nagrody i wyróżnień.

2. Ewentualne spory między Organizatorem, a uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla m.st. Warszawy.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w biurze Organizatora pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa w godzinach 9.00-17.00 oraz na stronie internetowej galeriaplakatu.ams.com.pl

Scroll up Drag View